Työsuhdejuridiikka vuokratöissä

Perinteisesti työsopimuksen osapuolina ovat työntekijä ja työnantaja. Työvoiman vuokraustilanteissa ei kuitenkaan ole kyse perinteisestä kahdenvälisestä työsuhteesta, vaan tarkastelun kohteena on eräänlainen kolmikantasuhde, jossa oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat normaalista työsuhteesta poikkeavalla tavalla.

Lähtökohtaisesti työsopimukseen perustuvat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat siirrettävissä kolmannelle vain poikkeuksellisesti. Koska nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, perustuu työvoiman vuokraus myös työntekijän suostumukseen tehdä työtä työnantajan sopimuskumppanille. Vuokratyön kohdalla syntyy kaksi eri sopimukseen perustuvaa oikeussuhdetta: yhtäältä vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen sopimus työvoiman vuokrasta sekä toisaalta vuokrausyrityksen ja työntekijän välinen työsopimus. Työntekijän ja käyttäjäyrityksen välille ei yleensä synny lainkaan sopimussuhdetta.

Vuokratyössä käyttäjäyrityksestä ei tule työntekijän varsinaista työnantajaa vaan työsopimuslain mukaan käyttäjäyritys vastaa niistä työnantajan velvoitteista, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen. Tällaiseksi on katsottu työnantajalle kuuluva direktio-oikeus, joka sisältää esimerkiksi oikeuden päättää työnteon suorittamistavasta, ajasta ja paikasta. Vuokrausyrityksen vastuupiiriin kuuluu puolestaan työnantajan päävelvoitteeksi katsottu palkanmaksuvelvoite sekä muut sellaiset työnantajalle kuuluvat velvollisuudet, jotka eivät ole siirtyneet käyttäjäyrityksen vastuulle. Työntekijän työsuhde-ehdot määräytyvät vuokrausyrityksen noudattaman työehtosopimuksen mukaan. Jos tällaista ei ole, tulee poikkeuksellisesti noudatettavaksi käyttäjäyrityksen noudattaman työehtosopimuksen vähimmäisehdot.

Vuokratyöntekijän tulee puolestaan noudattaa työsuhteessaan sekä työsopimuslain säännöksiä työntekijän velvollisuuksista että käyttäjäyrityksen toimivaltansa puitteissa antamia määräyksiä. Vuokratyöntekijällä on oikeus hyödyntää käyttäjäyrityksen tarjoamia palveluja ja järjestelyjä samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä, jollei erilainen kohtelu ole perusteltua objektiivisista syistä. Kyse ei ole vuokratyöntekijän työsuhde-eduista, vaan hänen oikeudestaan käyttää esimerkiksi käyttäjäyrityksen ruokalapalveluita ja kuljetusjärjestelyjä eli käyttäjäyritys ei ole velvollinen taloudellisesti tukemaan vuokratyöntekijän tällaisten palvelujen ja järjestelyjen käyttöä.

Vaikka vuokrausyrityksellä on oikeus päättää siitä, solmiiko se työsopimuksensa määräaikaisina vai toistaiseksi voimassa olevina, tulee sen sopimuksia tehdessä noudattaa kuitenkin työsopimuslain säännöksiä määräaikaisten työsopimusten solmimisedellytyksistä. Korkein oikeus on vuonna 2012 antamallaan ennakkoratkaisulla linjannut, että pelkästään vuokratyö ei ole lain tarkoittama perusteltu syy tehdä työsopimusta määräaikaisena.

"Vuokratyö on usein hyvä vaihtoehto niin työnantajalle kuin –tekijällekin. Molempien osapuolten on kuitenkin hyvä muistaa sekä oikeutensa että velvollisuutensa työsuhdeasioissa. 

Työturvallisuuslaissa on säädetty vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen vastuusta työturvallisuusasioissa, ja sen mukaan käyttäjäyritys on työn aikana velvollinen noudattamaan tämän lain työnantajaa koskevia säännöksiä. Käyttäjäyrityksen vastuulle kuuluu siten ainakin terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä työntekijän perehdyttäminen työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelutoimenpiteisiin.

Työntekijän varsinaisen työnantaja vastaa puolestaan työturvallisuuden yleisestä toteuttamisesta, kuten esimerkiksi työntekijän ammattitaidon varmistamisesta ja työterveyshuollon järjestämisestä. Koska työaikojen sijoittelu kuuluu työnantajan johto- ja valvontavelvollisuuteen, vastaa käyttäjäyritys työvuorojen sijoittelusta ja niiden ilmoittamisesta. Käyttäjäyrityksellä on velvollisuus vuokra-ajan pituudesta riippuen noudattaa työaikalain säännöksiä mm. säännöllisestä työajasta ja päivittäisistä lepoajoista. Vuosilomalain mukaisista lomista huolehtiminen kuuluu myös pääsääntöisesti vuokrausyrityksen vastuulle, ja käyttäjäyrityksen velvollisuudeksi katsotaan ainoastaan töiden järjestely siten, että loman pitäminen lain mukaisesti on mahdollista.

Lisää luettavaa: