Onni on tulla nähdyksi ja kuulluksi joka päivä myös työelämässä

Kirjoittanut Eilakaisla - 29.11.2016

Työ on tärkeä osa ihmisen elämää ja työn kautta toteutuu osa minuuttamme. Jotta voisimme antaa parhaan työpanoksen muuttuvassa työelämässä, tarvitsemme osaamisen ohella myös taitoja pitää huolta itsestämme ja hyvinvoinnistamme. Tämä korostuu työelämän murrostilanteessa, jonka keskellä parhaillaan olemme. Uusi työelämä edellyttää meiltä vahvaa minuutta, itsensä tuntemista ja ymmärtämistä sekä kykyä oppia ja uudistua meitä vahvistavalla tavalla.

Työntekijän työidentiteetti saattaa ohentua organisaatioiden jatkuvien muutosten mukana. Seuraukset voivat ilmetä stressinä, työpaineena, kiireenä, jaksamisongelmina, työn mielekkyyden katoamisena ja työyhteisön ristiriitoina. Toisaalta muutokset saattavat avata myös uusia mahdollisuuksia. Työelämän murros ja johtamiskulttuurin muutos voidaan kokea positiivisesti joustavuuden ja autonomian lisääntymisenä. Kuten usein muutoksissa, tässäkin on kaksi puolta. Olennaista työntekijälle sekä työyhteisöille on löytää tasapaino muutosten ja oman pystyvyyden välille.

Työidentiteetin löytyminen vahvistaa työntekijän toimintakykyä ja luovuutta

Oman identiteetin ja työelämän välisen rajapinnan rakentaminen on haaste ja välttämättömyys. Oman roolin löytäminen on edellytys tämän päivän työelämässä selviämiselle. On myös tärkeää kehittää sellaisia rakenteita, ohjausfoorumeita sekä valmennuspalveluita, jotka tukevat työntekijöiden pystyvyyttä ja hyvinvointia työssä. Tukipalveluiden ja muutosvalmennusten tarpeellisuus korostuu etenkin organisaatioiden muutostilanteissa, kuten esimerkiksi YT-tilanteissa, työroolimuutoksissa ja fuusioissa.

  • Kun ihmiset saavat itse olla päättämässä tavoitteistaan sekä tavastaan päästä niihin, löytävät he usein parhaat ja luovimmat ratkaisut

Työntekijän pystyvyyden tunne työssä muodostuu tarkoituksenmukaisesta toiminnasta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työhönsä. Kun ihmiset saavat itse olla päättämässä tavoitteistaan sekä tavastaan päästä niihin, löytävät he usein parhaat ja luovimmat ratkaisut. Kun työntekijä näkee itsensä aktiivisena toimijana yhteisössä, on hänen helpompi havaita, että asioille voi tehdä itsekin jotain. Itsensä eteen voi ja saa tehdä töitä, asettaa tavoitteita ja tehdä asioita pienin askelin tavoitteen saavuttamiseksi. Suunta on eteenpäin kohti ratkaisuja. Tulevaan voi itse kukin vaikuttaa.

Selkeät vastuut työyhteisössä auttavat kehittymisessä

Työyhteisöllä on merkittävä rooli ammatti-identiteetin muodostumisessa. Toisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen ja toisilta oppiminen ovat avaintekijöitä. Tämä edellyttää yrityskulttuuria, jossa viestitään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Oman identiteetin määrittäminen suhteessa ympäristöön merkitsee oman aseman määrittämistä suhteessa tarjolla oleviin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Kun mahdollisuudet ja rajat ovat selvät, työntekijän on helpompaa lähteä rakentamaan sopivaa jatkumoa ja toimintasuunnitelmaa tulevaisuuteen. Kun työntekijän omia voimavaroja kehitetään, tuetaan sekä otetaan käyttöön koko hänen potentiaalinsa, voidaan työyhteisössä päästä jatkuvaan kehitykseen. Tällä on yleensä suotuisa vaikutus koko yrityksen toimintaan.

Itselleni henkilökohtaisesti tärkeänä viestinä on jäänyt eräässä lehdessä ollut eläkeläisen toteama viisaus. ”Onni on tulla nähdyksi ja kuulluksi joka päivä.” Tämä on meille jokaiselle tärkeää, myös työyhteisöissä. Osallisuudella ja arvostuksella on ihmeitä tekevä voima.

Kirjoittaja Kati Blinnikka-Pullola työskentelee henkilöstökonsulttina Eilakaislalla. Hänellä on vuosien kokemus rekrytoinneista sekä muutosvalmennuksista.

Haluatko keskustella henkilöstökonsulttiemme kanssa sinua askarruttavista henkilöstökysymyksistä? Konsultointimme voi auttaa monessa pulmassa!