Rekisteriseloste – asiakas / potentiaalinen asiakas

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Eilakaisla Oy (y-tunnus: 0105926-6), Mikonkatu 8, 00100 Helsinki, puh. 030 60900

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Henkilöstöpäällikkö Johanna Åström, etunimi.sukunimi(at)eilakaisla.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisteri koskien Eilakaisla-konsernin asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eilakaislan asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita koskevan rekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon, yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä siihen liittyvään mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään muun muassa seuraavia asiakassuhteen / potentiaalisen asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia tietoja: Henkilön nimi- ja yhteystiedot, toivottu asiointikieli ja yhteydenottotavat samoin kuin markkinointitiedot: rekisteröityyn kohdistetut kampanjat ja tarjotut edut ja niiden käyttö, markkinointikiellot. Rekisteriin on dokumentoitu myös asiakkaan / potentiaalisen asiakkaan ja Eilakaislan välinen yhteydenpito ja siihen liittyvä materiaali. Samoin rekisteristä näkyy yhteyshenkilön rooli yrityksessä, vastuualueet ja mielenkiinnon kohteet sekä annetut palautteet, reklamaatiot ja muut hyvää asiakashallintaa edistävät asiat.

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti työnantajayhteisön yhteyshenkilöltä itseltään mm. asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Tietoja voidaan myös ostaa markkinointirekistereistä.

7. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus ja käyttöoikeudet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Rekisteriä käytetään Eilakaislan myöntämillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta palveluntuottajilta Eilakaisla vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.