Vastuullisen tehostamisen kokonaisuudesta tukea yt-prosessin hallittuun läpiviemiseen

Työntekijän irtisanominen eli työsuhteen päättäminen on tilanteena aina herkkä niin yritykselle, irtisanotuille kuin työhön jäävillekin. Muutosta on kuitenkin mahdollista johtaa hallitusti. Vastuullisen tehostamisen kokonaisuus tarjoaa yritykselle moduulit (muutosneuvotteluiden juridinen konsultointi ja muutosvalmennukset), joilla viedä yt-prosessi hallitusti läpi alusta loppuun.

Vaativassa muutoksessa oleva yritys saa huolellisesti toteutetun, selkeän prosessin, jossa juridinen näkökulma on huolehdittu. Hallittu prosessin läpivieminen parantaa myös yrityksen mainetta vastuullisena toimijana sekä tukee työntekijöiden lojaliteettia auttaen pitämään parhaat työntekijät yrityksessä. Tulevaisuudessa prosessin läpivienti onnistuu osin itse, kun prosessi ja dokumentit on valmiiksi mietitty.

Kysy lisää

Me vastaamme tästä palvelusta, ota yhteyttä!

Muutosturvalla uuteen alkuun

Muutosturvaa (Outplacement) koskevat valmennukset eli irtisanotun muutosvalmennukset ovat yksilöllisiä johdon tai työntekijöiden valmennuksia, jotka ovat toteutettavissa sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena tai molempina, ja räätälöitävissä niin yrityksen kuin työntekijöiden tarpeiden mukaan. Muutosvalmennusten vetäjinä toimivat Eilakaislan rekrytointia tekevät konsultit, jotka tarjoavat laajat verkostonsa valmennettaviensa uudelleentyöllistymiseksi.

Muutoksenhallinnassa- ja valmennuksessa käsitellään stressitilanteita ja niiden hallintaa, mutta toisaalta myös muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Teemoja lähestytään käytännönläheisesti pyrkien löytämään keinoja helpottamaan tilanteen tuomia paineita. Muutosvalmennuksissa hyödynnetään henkilöarviointeja osallistujan persoonallisuuspiirteiden, työskentelytapojen sekä yhteistyö- ja ongelmankäsittelytaitojen arvioinnissa. Muutosvalmennus auttaa osallistujaa kohtaamaan tilanteen, tunnistamaan omat vahvuudet ja mahdollisuudet muutoksessa sekä lähestymään asiaa positiivisesti.

Työnhakutaidot päivitetään myös käytännön tasolla. Sen lisäksi, että muutoksenhallintaa käsittelevässä valmennuksessa käydään läpi työnhakukanavat ja hakemuksen sekä ansioluettelon tekemiseen liittyvät asiat, muutosturvassa valmennetaan myös erilaisiin työhaastatteluihin (yksilö- ja ryhmähaastattelut).

Näin hyödyt yrityksenä muutosturvavalmennuksesta 

Muutosturva auttaa yritystä johtamaan muutosta hallitusti. Muutosturvavalmennuksia hyödynnetään tyypillisimmin tilanteissa, joissa organisaation rakennetta muutetaan, työsuhteita joudutaan päättämään tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai jos työsuhde päättyy muulla perusteella. Valmennukset ovat räätälöitävissä myös muihin yrityksen muutostilanteisiin, missä työyhteisö tai sen jäsen tarvitsee apua sopeutumisessa uuteen tilanteeseen.  

Hyödyt yritykselle: 

 • Tukea muutostilanteen hallintaan ja johtamiseen: yritys saa konsultointia muuttuneisiin tilanteisiin ja haastaviin päätöksiin. 
 • Ylläpitää myönteistä työnantajamielikuvaa vaativassa muutoksessa: valmennus vahvistaa yrityksen mainetta vastuullisena työnantajana ja toimijana. 
 • Auttaa pitämään parhaat osaajat yrityksessä: parantaa työntekijöiden lojaliteettia ja auttaa työntekijöiden motivoimista ja positiivista lähestymistä muutokseen.  
 • Tukee työntekijöitä muutoksenhallinnassa: antaa yrityksen työntekijöille apua uuteen tilanteeseen tai esimerkiksi rooliin sopeutumiseen.  
 • Antaa työntekijöille avaimet uuden työn hakuun: irtisanomis- tai lomautustilanteissa valmennettavat saavat henkilökohtaista ohjausta mm. ansioluettelon tekoon, työhaastatteluihin valmistautumiseen sekä LinkedIn-profiilin päivittämiseen. 
 • Räätälöintimahdollisuudet: valmennus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmävalmennuksena ja myös sisältö voidaan räätälöidä valmennettavien toiveiden mukaan. 
 • Sopii eri rooleissa toimiville: muutosturvavalmennus sopii sekä johdolle että työntekijöille. 

Näin hyödyt valmennettavana muutosturvavalmennuksesta 

Muutosturvan tavoitteena on parantaa työntekijöiden asemaa ja helpottaa uudelleentyöllistymistä. Tiesitkö, että muutosturvavalmennuksen sisältöä ja sen painotuksia voidaan räätälöidä valmennettavan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan? Valmennuksessa voidaan syventyä esimerkiksi CV:n ja hakukirjeen päivittämiseen, oman urakehityksen hahmottamiseen, LinkedInin käyttöön tai henkiseen puoleen irtisanomistilanteissa – kaikki onnistuu!  

Hyödyt valmennettavalle: 

 • Henkilökohtainen tuki: koko valmennuksen ajan sinua tukee sama Eilakaislan valmentaja. 
 • Tunnista ja hyödynnä omia vahvuuksiasi: voit tunnistaa ja selkeyttää muutosturvavalmentajan kanssa, mitkä ovat vahvuuksiasi työelämässä, ja miten niitä kannattaa hyödyntää.  
 • Tiedosta omat uratavoitteesi: valmentaja auttaa sinua kirkastamaan tulevat tavoitteet urasi suhteen, sekä stepit tavoitteisiin pääsemiseen.  
 • Päivitä CV ja työhakemus ajan tasalle: osaava valmentaja auttaa sinua päivittämään työnhaun dokumenttisi (ansioluettelo ja työhakemuskirje) houkutteleviksi, konkreettisiksi sekä kokemuksesi ja taitosi esiintuoviksi. 
 • Opi brändäämään itseäsi: saat apua LinkedInin tehokkaaseen käyttöön sekä verkostoitumiseen – millainen profiilin on hyvä olla ja miten LinkedIniä kannattaa hyödyntää työnhaussa?  
 • Tukena Eilakaislan verkostot: valmennuksen avulla sinulle avautuu kontakteja Eilakaislan kautta tulevia työmahdollisuuksia varten. 
 • Vinkit työnhakuun rekrytoinnin ammattilaisilta: valmentajamme ovat kokeneita rekrytoinnin ammattilaisia, joilla on kokemusta rekrytoinneista eri toimialoille. Heiltä saat arvokkaita käytännön vinkkejä tehokkaaseen, nykyaikaiseen työnhakuun ja työnhaussa erottautumiseen!  

Yksilöllisestä uravalmennuksesta tukea työnhaun eri vaiheisiin:

Valmennettava saa henkilökohtaista tukea koko muutosvalmennuksen ajan.

 

Muutostilanteen hallinta ja nykytilanteen kartoitus

Keskustellaan muutosvalmennuksen tavoitteista ja luodaan toimintasuunnitelma ja aikataulu. Keskustellaan muutoksen kohtaamisesta, hyväksymisestä ja stressinhallinnasta sekä luodaan muutoksesta positiivinen voimavara.

Urasuunnittelu ja oman osaamisen sekä vahvuuksien kiteyttäminen

Perehdytään oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä omien vahvuuksien ymmärtämiseen, niiden positiiviseen esittelyyn ja tehokkaan markkinointiviestin luomiseen. Tehdään henkilöarviointi, jonka pohjalta käydään läpi persoonallisuuspiirteitä, työskentelytapoja, yhteistyötaitoja sekä ongelman käsittelytaitoja.

Työnhaun perustaidot ja työnhaun käynnistäminen

Annetaan tukea yksilöllisten työnhaun dokumenttien luomiseen (työhakemus, ansioluettelo) ja sähköiseen työnhakuun. Arvioidaan työpaikka-vaihtoehtoja, asetetaan tavoitteet ja käynnistetään työnhaku.

Nykyaikaisen työnhaun kanavat

Tutustutaan sähköisiin työnhaun kanaviin, piilotyöpaikkoihin ja sosiaaliseen mediaan, mm. LinkedIn. Käydään läpi profiilin luominen, verkostoituminen ja referenssien keruu.

Työhaastattelut

Käydään läpi työhaastatteluun valmistautumista, erilaisia työhaastattelumuotoja (puhelin, live- ja nauhoitettu video, f2f) ja perehdytään oman osaamisen ja vahvuuksien positiiviseen esittelyyn (hissipuhe). Pohditaan tehtävän kannalta merkittäviä seikkoja sekä miten nostaa niitä esille haastattelussa. Lisäksi käydään läpi yleisimmät kysymykset ja omat kysymykset.

Muutosvalmennuksen yhteenveto, konkreettinen urasuunnitelma ja palaute:

Täsmennetään henkilökohtaiset tavoitteet ja konkreettinen toimintasuunnitelma järjestelmällistä työnhakua varten sekä suunnitelmat oman uran suhteen. Annetaan vinkkejä työsopimuksen neuvotteluun. Kootaan valmennettavan vahvuudet, potentiaalit, mahdolliset uravaihtoehdot ja verkostot. Pyydämme jokaiselta valmennettavalta anonyymisti palautetta valmennuksesta. 

Lue mielenkiintoiset blogimme muutosturvaan liittyen

Kysy lisää muutosturvasta

Valmennus oli todella hyödyllinen ja sain paljon uutta tietoa työnhaun kanavista. Myös ansioluetteloni koki melkoisen muutoksen.

Trustmary-quote-2023-300x300px
Valmennukseen osallistunut tuotannon esimies
Lue lisää referensseistämme!

Kiitos taitavasta ja luontevasta kohtaamisesta, inhimillinen, realistinen, luottavainen ja asiantunteva ote tilanteeseeni tuntui hyvältä ja antoi tietoja ja taitoja nyt käynnissä olevaan uuden työn määrittelyyn ja työnhakuun. Koulutuksen asiasisältö oli laaja ja hyvin valittu. Arvostin myös sitä, että hyvän asiasisällön lisäksi, koulutusta olitte pitämässä te rekrytointia oikeasti tekevät ihmiset.

Trustmary-quote-2023-300x300px
Valmennettava
Lue lisää referensseistämme!