Vastuullisen tehostamisen kokonaisuudesta tukea yt-prosessin hallittuun läpiviemiseen

Työntekijän irtisanominen eli työsuhteen päättäminen on tilanteena aina herkkä niin yritykselle, irtisanotuille kuin työhön jäävillekin. Muutosta on kuitenkin mahdollista johtaa hallitusti. Vastuullisen tehostamisen kokonaisuus tarjoaa yritykselle moduulit (yt-neuvottelujen juridinen konsultointi ja muutosturva- eli uudelleensijoitusvalmennukset), joilla viedä yt-prosessi hallitusti läpi alusta loppuun.

Vaativassa muutoksessa oleva yritys saa huolellisesti toteutetun, selkeän prosessin, jossa juridinen näkökulma on huolehdittu. Hallittu prosessin läpivieminen parantaa myös yrityksen mainetta vastuullisena toimijana sekä tukee työntekijöiden lojaiteettia auttaen pitämään parhaat työntekijät yrityksessä. Tulevaisuudessa prosessin läpivienti onnistuu osin itse, kun prosessi ja dokumentit on valmiiksi mietitty.

Kysy lisää

Muutosturvavalmennuksesta uuteen alkuun

Uudelleensijoitusta (Outplacement) koskevat valmennukset eli irtisanotun muutosturvalmennukset ovat yksilöllisiä johdon tai työntekijöiden valmennuksia, jotka ovat toteutettavissa sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena tai molempina, ja räätälöitävissä niin yrityksen kuin työntekijöiden tarpeiden mukaan. Uudelleensijoitusvalmennusten vetäjinä toimivat Eilakaislan rekrytointia tekevät konsultit, jotka tarjoavat laajat verkostonsa valmennettaviensa uudelleentyöllistymiseksi.

Muutoksenhallinnassa- ja valmennuksessa käsitellään stressitilanteita ja niiden hallintaa, mutta toisaalta myös muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Teemoja lähestytään käytännönläheisesti pyrkien löytämään keinoja helpottamaan tilanteen tuomia paineita. Uudelleensijoitusvalmennuksissa hyödynnetään henkilöarviointeja osallistujan persoonallisuuspiirteiden, työskentelytapojen sekä yhteistyö- ja ongelmankäsittelytaitojen arvioinnissa. Uudelleensijoitusvalmennus auttaa osallistujaa kohtaamaan tilanteen, tunnistamaan omat vahvuudet ja mahdollisuudet muutoksessa sekä lähestymään asiaa positiivisesti.

Työnhakutaidot päivitetään myös käytännön tasolla. Sen lisäksi, että muutoksenhallintaa käsittelevässä valmennuksessa käydään läpi työnhakukanavat ja hakemuksen sekä ansioluettelon tekemiseen liittyvät asiat, uudelleensijoituksessa valmennetaan myös erilaisiin työhaastatteluihin (yksilö- ja ryhmähaastattelut).

Uudelleensijoitusvalmennuksen hyödyt yritykselle

  • antaa työntekijöille avaimet uuden työn hakuun ja muutoksenhallintaan irtisanomistilanteissa: työntekijä saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta muutoksenhallintaan sekä työnhakuun ansioluettelon laadinnasta haastattelutilanteeseen

  • auttaa työntekijää tunnistamaan omat vahvuutensa: valmennettavan käytössä on laaja henkilöarviointikokonaisuutemme ja valmennettavan mielenkiinnosta riippuen hän saa mahdollisuuden omien kyvykkyyksien tunnistamiseen sekä  mittaamiseen ja työpersoonallisuusarviointiin

  • auttaa ylläpitämään myönteistä työnantajakuvaa vaativassa muutoksessa: työntekijän motivoituminen ja positiivinen lähestyminen muutokseen 

  • voidaan toteuttaa joko ryhmä- tai yksilövalmennuksena sekä johdolle että työntekijöille

Yksilöllisestä uravalmennuksesta tukea työnhaun eri vaiheisiin:

Uudelleensijoitus-prosessi-2019

Valmennettava saa henkilökohtaista tukea koko valmennuksen ajan.

Muutostilanteen hallinta ja nykytilanteen kartoitus

Keskustellaan uravalmennuksen tavoitteista ja luodaan toimintasuunnitelma ja aikataulu. Keskustellaan muutoksen kohtaamisesta, hyväksymisestä ja stressinhallinnasta sekä luodaan muutoksesta positiivinen voimavara.

Urasuunnittelu ja oman osaamisen sekä vahvuuksien kiteyttäminen

Perehdytään oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä omien vahvuuksien ymmärtämiseen, niiden positiiviseen esittelyyn ja tehokkaan markkinointiviestin luomiseen. Tehdään henkilöarviointi, jonka pohjalta käydään läpi persoonallisuuspiirteitä, työskentelytapoja, yhteistyötaitoja sekä ongelman käsittelytaitoja.

Työnhaun perustaidot ja työnhaun käynnistäminen

Annetaan tukea yksilöllisten työnhaun dokumenttien luomiseen (työhakemus, ansioluettelo) ja sähköiseen työnhakuun. Arvioidaan työpaikka-vaihtoehtoja, asetetaan tavoitteet ja käynnistetään työnhaku.

Nykyaikaisen työnhaun kanavat

Tutustutaan sähköisiin työnhaun kanaviin, piilotyöpaikkoihin ja sosiaaliseen mediaan, mm. LinkedIn. Käydään läpi profiilin luominen, verkostoituminen ja referenssien keruu.

Työhaastattelut

Käydään läpi työhaastatteluun valmistautumista, erilaisia työhaastattelumuotoja (puhelin, live- ja nauhoitettu video, f2f) ja perehdytään oman osaamisen ja vahvuuksien positiiviseen esittelyyn (hissipuhe). Pohditaan tehtävän kannalta merkittäviä seikkoja sekä miten nostaa niitä esille haastattelussa. Lisäksi käydään läpi yleisimmät kysymykset ja omat kysymykset.

Uudelleensijoituksen yhteenveto, konkreettinen urasuunnitelma ja palaute:

Täsmennetään henkilökohtaiset tavoitteet ja konkreettinen toimintasuunnitelma järjestelmällistä työnhakua varten sekä suunnitelmat oman uran suhteen. Annetaan vinkkejä työsopimuksen neuvotteluun. Kootaan valmennettavan vahvuudet, potentiaalit, mahdolliset uravaihtoehdot ja verkostot.

Kysy lisää uudelleensijoittamisesta

Valmennus oli todella hyödyllinen ja sain paljon uutta tietoa työnhaun kanavista. Myös ansioluetteloni koki melkoisen muutoksen.

eilakaisla-uratarina
Valmennukseen osallistunut tuotannon esimies
Lue lisää referensseistämme!

Kiitos taitavasta ja luontevasta kohtaamisesta, inhimillinen, realistinen, luottavainen ja asiantunteva ote tilanteeseeni tuntui hyvältä ja antoi tietoja ja taitoja nyt käynnissä olevaan uuden työn määrittelyyn ja työnhakuun. Koulutuksen asiasisältö oli laaja ja hyvin valittu. Arvostin myös sitä, että hyvän asiasisällön lisäksi, koulutusta olitte pitämässä te rekrytointia oikeasti tekevät ihmiset.

eilakaisla-uratarina
Valmennettava
Lue lisää referensseistämme!