Uudelleensijoitus auttaa alkuun tilanteiden muuttuessa 

Uudelleensijoitusvalmennus auttaa ylläpitämään myönteistä työnantajakuvaa vaativassa muutoksessa ja antaa työntekijöille avaimet uuden työn hakuun esimerkiksi yhteistoimintamenettelyssä. Työntekijän irtisanominen on tilanteena aina herkkä niin irtisanotuille kuin työhön jäävillekin. Muutosta on kuitenkin mahdollista johtaa hallitusti.

Uudelleensijoitusta koskevat valmennukset ovat yksilöllisiä johdon tai työntekijöiden valmennuksia, jotka ovat toteutettavissa sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena tai molempina. Valmennukset ovat myös räätälöitävissä niin yrityksen kuin työntekijöiden tarpeiden mukaan. Uudelleensijoitusvalmennukset toteuttavat Eilakaislan rekrytointia tekevät konsultit, jotka tarjoavat laajat verkostonsa valmennettaviensa uudelleentyöllistymiseksi.

Kysy lisää

Valmennuksella luodaan positiivinen lähestymistapa muutokseen 

Muutoksenhallinnassa- ja valmennuksessa käsitellään stressitilanteita ja niiden hallintaa, mutta toisaalta myös muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Teemoja lähestytään käytännönläheisesti pyrkien löytämään keinoja helpottamaan tilanteen tuomia paineita. Uudelleensijoitusvalmennuksissa hyödynnetään soveltuvuusarviointeja osallistujan persoonallisuuspiirteiden, työskentelytapojen sekä yhteistyö- ja ongelmankäsittelytaitojen arvioinnissa. Uudelleensijoitusvalmennus auttaa osallistujaa kohtaamaan tilanteen, tunnistamaan omat vahvuudet ja mahdollisuudet muutoksessa sekä lähestymään asiaa positiivisesti.

Työnhakutaidot päivitetään myös käytännön tasolla. Sen lisäksi, että muutoksenhallintaa käsittelevässä valmennuksessa käydään läpi työnhakukanavat ja hakemuksen sekä ansioluettelon tekemiseen liittyvät asiat, uudelleensijoituksessa valmennetaan myös erilaisiin työhaastatteluihin (yksilö- ja ryhmähaastattelut).

Uudelleensijoitusvalmennuksen hyödyt yritykselle

  • antaa työntekijöille avaimet uuden työn hakuun ja muutoksenhallintaan irtisanomistilanteissa: työntekijä saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta muutoksenhallintaan sekä työnhakuun ansioluettelon laadinnasta haastattelutilanteeseen

  • auttaa ylläpitämään myönteistä työnantajakuvaa vaativassa muutoksessa: työntekijän motivoituminen ja positiivinen lähestyminen muutokseen

  • voidaan toteuttaa joko ryhmä- tai yksilövalmennuksena sekä johdolle että työntekijöille

Uravalmennusta myös työhön jääville työntekijöille

Uudelleensijoitusvalmennus voidaan järjestää myös työhön jääville työntekijöille, jolloin valmennuksella pyritään säilyttämään hyvä työvire ja positiivinen tunne työpaikalla tapahtuvista muutoksista huolimatta.

Yksilöllisestä uravalmennuksesta tukea työnhaun eri vaiheisiin:

Uudelleensijoitus-prosessi-2019

Valmennettava saa henkilökohtaista tukea koko valmennuksen ajan.

Nykytilanteen kartoitus ja muutostilanteen hallinta

Keskustellaan uravalmennuksen tavoitteista ja luodaan toimintasuunnitelma ja aikataulu. Keskustellaan muutoksen kohtaamisesta ja luodaan muutoksesta positiivinen voimavara.

Oman osaamisen ja vahvuuksien kiteyttäminen

Perehdytään vahvuuksien positiiviseen esittelyyn ja tehokkaan markkinointiviestin luomiseen. Käydään läpi SHL-työpersoonallisuusarvioinnin pohjalta persoonallisuuspiirteitä, työskentelytapoja, yhteistyötaitoja sekä ongelman käsittelytaitoja.

Työnhaun perustaidot ja työnhaun käynnistäminen

Annetaan tukea yksilöllisten työnhaun dokumenttien luomiseen, sähköisiin työnhakukanaviin ja sosiaaliseen mediaan. Käydään läpi profiilin luominen, verkostoituminen ja referenssien keruu. Arvioidaan työpaikka-vaihtoehtoja, asetetaan tavoitteet ja käynnistetään työnhaku.

Työhaastattelu

Käydään läpi työhaastatteluun valmistautumista, erilaisia työhaastattelumuotoja (puhelin, video, f2f) ja perehdytään oman osaamisen ja vahvuuksien positiiviseen esittelyyn. Pohditaan tehtävän kannalta merkittäviä seikkoja sekä miten nostaa niitä esille haastattelussa.

Uudelleensijoituksen yhteenveto, konkreettinen urasuunnitelma ja palaute:

Täsmennetään henkilökohtaiset tavoitteet ja konkreettinen toimintasuunnitelma järjestelmällistä työnhakua varten sekä suunnitelmat oman uran suhteen. Annetaan vinkkejä työsopimuksen neuvotteluun. Kootaan valmennettavan vahvuudet, potentiaalit, mahdolliset uravaihtoehdot ja verkostot.

Kysy lisää uudelleensijoittamisesta

eilakaisla-uratarina

Valmennus oli todella hyödyllinen ja sain paljon uutta tietoa työnhaun kanavista. Myös ansioluetteloni koki melkoisen muutoksen.

- - Valmennukseen osallistunut tuotannon esimies, Lue lisää referensseistämme!
eilakaisla-uratarina

Kiitos taitavasta ja luontevasta kohtaamisesta, inhimillinen, realistinen, luottavainen ja asiantunteva ote tilanteeseeni tuntui hyvältä ja antoi tietoja ja taitoja nyt käynnissä olevaan uuden työn määrittelyyn ja työnhakuun. Koulutuksen asiasisältö oli laaja ja hyvin valittu. Arvostin myös sitä, että hyvän asiasisällön lisäksi, koulutusta olitte pitämässä te rekrytointia oikeasti tekevät ihmiset.