Tilaajavastuulain muutos laajentaa sopimuskumppaneiden vastuuta

Tasavallan presidentti on vahvistanut 22. toukokuuta lain, jolla muutetaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki, 22.12.2006/1233).

Lakiuudistuksen keskeisimmät muutokset koskevat tilaajan selvitysvelvollisuutta sopimuspuolen verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta. Lain tavoitteena on vähentää yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia. Lailla pyritään edistämään yritysten välistä kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luomaan yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä sen varmistamiselle, että heidän kanssaan alihankinta- ja vuokratyösopimuksia tekevät yritykset täyttävät lakisääteiset velvoitteensa.

"Lain tavoitteena on vähentää yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia.

Lakiuudistus velvoittaa tilaajan selvittämään, ettei sopimuspuolella ole vähintään 10 000 euron verovelkaa. Tilaaja voi lähtökohtaisesti itse tarkistaa sopimuskumppaninsa verotustiedot julkisesta verovelkarekisteristä. Lakiuudistus muuttaa myös tilaajan selvitysvelvollisuutta eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta siten, että tilaajan on jatkossa selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. Sopimusta tehdessään tilaajan on lisäksi edellytettävä, että sopimuspuoli toimittaa lähetetyistä työntekijöistä työntekijäkohtaisen tiedon eläkevakuuttamisesta myös sopimuksen mukaisen työn alettua. Kyseisellä uudistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki työntekijät ovat eläkevakuutettuja. Lain muutoksen jälkeen tilaajan selvitysvelvollisuus ulottuu lisäksi koskemaan sopimuspuolen työterveyshuollon järjestämistä.

Uudistuksen myötä tilaajavastuulain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät alihankintasopimukset, joiden vastikkeen arvonlisäveroton arvo on alle 9000 euroa. Lisäksi muutos vaikuttaa selvitysvelvollisuuden laiminlyönneistä aiheutuviin seuraamuksiin, jotka lakimuutoksen jälkeen kiristyvät. Uudet säännökset astuvat voimaan 1. syyskuuta 2015.

 

Lue lisää: HR-konsultointi ja työsuhdejuridiset palvelut >

Lisää luettavaa: