Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventäminen

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventämiseen tähtäävät lakimuutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2017. Muun muassa työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja valtion virkamieslakiin tehtävillä muutoksilla pyritään vähentämään erityisesti niiden yksityisten työnantajien työtä ja hallinnollista taakkaa, jotka työllistävät säännöllisesti alle 20 työntekijää. Muutosten taustalla on hallituksen tavoite purkaa turhaa sääntelyä.Työnantajalla on työsopimuslain 9 luvun 3 §:n mukaan ollut velvollisuus selvittää taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työ- ja elinkeinotoimistosta saatavat palvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Toukokuun alusta alkaen työnantaja ei ole enää velvollinen selvittämään työntekijälle työ- ja elinkeinotoimistosta saatavia palveluita, mikä helpottaa työnantajien hallinnollista taakkaa.

"Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventäminen helpottaa käytännössä ainoastaan pienten yhteistoimintalakien soveltamisalan ulkopuolelle jäävien säännöllisesti alle 20 työntekijää työllistävien työnantajien hallinnollista taakkaa.

Työsopimuslain mukainen selvitysvelvollisuus ei kuitenkaan ole koskenut eikä tule suppeammassa laajuudessaankaan koskemaan työnantajaa, joka on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Yhteistoimintalakien mukaisia velvoitteita ei muuteta, joten niiden soveltamisalaan kuuluvien työnantajien on jatkossakin käytävä työvoiman vähentämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, ilmoitettava työvoiman vähentämissuunnitelmista työ- ja elinkeinotoimistolle sekä laadittava toimintasuunnitelma tai esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti irtisanottavien työntekijöiden uudelleen työllistymistä tuetaan. Siten työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventäminen helpottaa käytännössä ainoastaan pienten yhteistoimintalakien soveltamisalan ulkopuolelle jäävien säännöllisesti alle 20 työntekijää työllistävien työnantajien hallinnollista taakkaa.

Toukokuun alussa myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuus tiedottaa työntekijöille oikeudesta työllistymissuunnitelmaan poistuu. Työsopimuslain 9 luvun 3 a §:n mukaan työnantajan on tullut ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta viipymättä työ- ja elinkeinotoimistolle, jos taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, saneerausmenettelyn yhteydessä tai työnantajan konkurssista tai kuolemasta johtuvilla taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla on irtisanottu vähintään kymmenen työntekijää. Ilmoituksesta on tullut käydä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Lisäksi työnantajan on työsopimuslain 9 luvun 3 b §:n mukaan tullut tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan irtisanoessaan vähintään kymmenen työntekijää taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa lomautuksista työvoimaviranomaisille poistuu. Muun muassa työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukaan työnantaja on ollut velvollinen ilmoittamaan lomautuksista työvoimaviranomaisille silloin, kun lomautettavia on vähintään kymmenen.

Vaikka lakisääteisistä ilmoittamis- ja selvittämisvelvoitteista luovutaan, käytännössä etenkin nuoria ja ulkomaisia työntekijöitä saattaa jatkossakin olla tarpeen ohjata julkisten työvoimapalveluiden pariin esimerkiksi lomautus- tai irtisanomisilmoitukseen liitettävillä ohjeilla.
 

Lisää luettavaa: