Verkostot ja yhteistyö muodostavat pohjan tulevaisuuden työelämäpalveluille

Työelämä on muutoksessa. Työt ja tekijät eivät kohtaa yhtä helposti kuin ennen ja yhteiskunnalliset muutokset haastavat perinteistä työelämää. Kokonaan uudenlaisia työtehtäviä syntyy ja töitä tehdään perinteisten työsuhteiden ulkopuolella. Osaamisen kehittämisen sekä jatkuvan oppimisen merkitys korostuvat.

Työmarkkinoiden muutos ja sopeutuminen muutokseen ovat merkittävässä roolissa sekä yhteiskunnan että yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tällaisiin laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen vaatii monipuolisen toimijajoukon osaamisen ja palveluiden yhdistämistä.

Rakennamme yhdessä tulevaisuutta

Työmarkkinatori on digitaalinen tulevaisuuden työelämäpalvelu, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata työelämän muutokseen tuomalla yhteen työnhakijat ja työnantajat sekä työelämän ja osaamisen kehittämisen palveluntarjoajat. Työmarkkinatorille rakentuu digitaalinen työelämän ekosysteemi, jonka avulla käyttäjät löytävät työpaikkojen lisäksi työelämään ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut ja tietosisällöt yhdestä paikasta.

Työmarkkinatori edistää työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista tuomalla osaamisen työnvälityksen keskiöön. Tässä palveluntarjoajien muodostama yhteistyökumppaniverkosto on keskeisessä roolissa. Yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut mahdollistavat sen, että henkilöasiakkailla on entistä paremmat mahdollisuudet tunnistaa oman osaamisensa kehittämistarpeet. Samasta paikasta he löytävät myös omaan tarpeeseensa sopivat palvelut, kuten kurssit ja koulutukset. Palveluiden ansiosta työnantajat löytävät yhdestä paikasta keinoja oman henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen sekä ideoita tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin.

Verkosto luo arvoa itselleen ja muille

Yhteistyökumppanit saavat Työmarkkinatorilla näkyvyyttä palveluilleen sekä henkilö- että yritysasiakkaiden keskuudessa. Palveluita tullaan ehdottamaan tilannelähtöisesti, jolloin ne tulevat näkyviin oikeille kohderyhmille. Myös yhteistyökumppanit löytävät alustalta palveluita, joita he voivat hyödyntää osaamisensa kehittämisessä. Tämä mahdollistaa toiminnan jatkuvan parantamisen ja entistä paremmat mahdollisuudet vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.

Yhteistyökumppanuus tukee palveluntarjoajien omia toimintoja ja mahdollistaa omien palveluiden asiakaskeskeisen kehittämisen. Esimerkiksi rekrytointeja tekeville yhteistyökumppaneille Työmarkkinatori tarjoaa mahdollisuuden selata laajan osaajajoukon työnhakuprofiileja ja tukea näin kumppanin omia rekrytointiväyliä. Työnvälitysalustat taas saavat rajapintojen avulla työpaikkailmoituksensa entistä laajemman osaajajoukon nähtäville, mikä edistää sopivien osaajien löytymistä.

Tulevaisuudessa Työmarkkinatori tarjoaa yhteistyökumppaneilleen tilastotietoa työelämän ja työnhaun trendeistä. Tämä mahdollistaa entistä paremmin jatkuvan kehittymisen ja laadukkaampien palveluiden tarjoamisen omille asiakkailleen. Työmarkkinatorilta saatavan tiedon ja verkoston yhteistyön on tarkoitus tarjota ainutlaatuiset lähtökohdat innovaatioyhteistyölle, työelämän uusille kumppanuuksille ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymiselle.

Yhdessä kehittäen eteenpäin

Työmarkkinatoria on alusta lähtien kehitetty asiakaslähtöisesti yhdessä käyttäjien kanssa. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että se palvelee käyttäjiä työelämän eri vaiheissa. Eilakaisla on ollut mukana Työmarkkinatorin kehityksessä alun visiotyöstä lähtien. He ovat muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tärkeässä roolissa tulevaisuuden työelämäpalveluiden rakentumisessa. Eilakaisla on kehitystyön lisäksi mukana Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniverkostossa palveluntarjoajana.

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiksi ovat tervetulleita kaikki yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin toimijat, jotka tarjoavat työelämään, yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita. Yhteistyökumppaniverkostoon liittyminen ja palveluiden tuominen on maksutonta. Työmarkkinatori on osa työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen TE-digi-hanketta ja sitä kehitetään ja ylläpidetään julkisin varoin.

Lisää luettavaa: