Yrityksen vastuullisuus on yhteydessä houkuttelevuuteen työnantajana

Työelämän jatkuva muutos näkyy vahvasti myös työnhakijoiden odotuksissa työnantajan vastuullisuutta kohtaan. Työnantajan vastuullisuuden positiivinen vaikutus asiakkaisiin ja sidosryhmiin lienee selvää, mutta usein unohdamme sen vaikutuksen siihen kaikkein tärkeimpään: yrityksen henkiseen pääomaan. Tätä aihetta käsittelee myös Eilakaislan uusi opas Työnantaja, näin viestit vastuullisuudesta milleniaaleille.

Toteutin Eilakaislalle keväällä 2021 opinnäytetyön, jossa tutkin työnantajan vastuullisuuden yhteyttä työnantajan houkuttelevuuteen erityisesti Y-sukupolven eli milleniaalien silmissä. Kiinnostuin tekemään tämän kvantitatiivisen tutkimuksen aiheesta sen ajankohtaisuuden ja oman arvomaailman kanssa kohtaamisen vuoksi.
 

Arvot yhdistävänä tai erottavana tekijänä

Milleniaalit harkitsevat ja punnitsevat monia mahdollisia työnantajia ennen kuin edes aikovat hakea työpaikkaa. Tiedonlähteinä milleniaalit käyttävät työnantajan mainetta, ja he etsivät tietoa myös työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta.

Usein vastuullisuus mielletään suoraan ympäristövastuullisuuden toteutumiseksi, mutta tutkimukseni mukaan milleniaalit arvostavat työnantajan toiminnassa kaikista eniten sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista. Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan erityisesti työntekijöiden sekä sidosryhmien tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua. Mikäli sosiaalinen vastuullisuus ei toteudu, tai sen toteutumisesta ei osata yrityksessä viestiä tarpeeksi tehokkaasti, eivät milleniaalit pidä työnantajaa houkuttelevana.

Sosiaalinen vastuullisuus on ennen kaikkea työyhteisöstä huolehtimista. Tätä puoltaa myös se, että yleensä työntekijöillä on pienempi kynnys irtisanoutua työnantajastaan kuin irtaantua työyhteisöstään. Hyvään työilmapiiriin ja toimivaan työyhteisöön kannattaa siis panostaa.

Vastuullisuusviestintä avainasemassa

Kuten mainittu, opinnäytetyössä saamieni tulosten mukaan milleniaalit arvostavat työnantajassa eniten sosiaalista vastuullisuutta. Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluvat käytännössä muun muassa toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö, hyvät välit työkavereihin, kehittymismahdollisuudet, hyvän olon kokemus työnantajalla työskentelystä ja kiinnostavat työtehtävät – erityisesti näitä tekijöitä milleniaalit arvostavat ja hakevat työssään.

Sosiaalisella ja osallistavalla vastuullisella toiminnalla on tilastollisesti merkittävä yhteys työnantajan houkuttelevuuteen ja erityisesti työnantajan vetovoimaisuuteen potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Tutkimukseen vastanneet halusivat selkeästi työnantajien painottavan nimenomaan sosiaalisen vastuullisuuden kehittämistä.

Sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista on kuitenkin vaikea arvioida ennen yrityksessä työskentelyä. Ratkaisevaksi tekijäksi nousee yrityksen strateginen vastuullisuusviestintä, jossa avoimuus ja totuudenmukaisuus ovat avainsanoja.

Miksi työnantajakuvaan ja sen vastuullisuuteen sitten kannattaa panostaa? Miksi sosiaalisesta vastuullisuudesta tulisi viestiä? Ainakin potentiaalisten työnhakijoiden houkuttelemiseksi ja rekrytointiprosessin onnistumiseksi, mutta myös jo olemassa olevan henkilöstön sitouttamiseksi sekä sidosryhmien osallistamiseksi.

Kuinka teidän yrityksessänne viestitään vastuullisuudesta?

Lataa Työnantaja, näin viestit vastuullisuudesta milleniaaleille -oppaamme! Oppaasta saat ajankohtaista tietoa vastuullisuusviestinnästä sekä käytännön vinkkejä siihen, kuinka työnantajana voi viestiä vastuullisuudesta uskottavasti ja houkuttelevasti etenkin milleniaaleille.

Lataa opas>

Lisää luettavaa: