Miksi yt-prosessissa kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua?

Kulunut kevät on aiheuttanut monessa organisaatiossa tarpeen käynnistää työvoiman vähentämistä koskevat yt-neuvottelut. Yt-prosessia koskevat vaatimukset on asetettu yhteistoimintalaissa, ja työnantajan velvollisuutena on aina varmistaa, että laissa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Prosessin hallittu toteuttaminen edellyttää resursseja, paneutumista ja suunnittelua. Tämän vuoksi yt-menettelyssä on yleistä käyttää myös ulkopuolista asiantuntija-apua auttamassa prosessin toteutuksessa ja ulkopuolinen apu koetaan usein hyödylliseksi.

1. Asiantuntijalta saa apua muotoseikkojen ja teknisen prosessin hallittuun toteutukseen

Työvoiman vähentämistä koskeva yt-menettely on Suomen lainsäädännössä hyvinkin määrämuotoinen prosessi. Prosessin keskeinen tarkoitus on varmistaa riittävä vuoropuhelu henkilöstöön vaikuttavista suunnitelmista ennen lopullista päätöksentekoa.

Prosessin rikkomiseen on liitetty merkittävä seuraamusuhka: jos työnantaja rikkoo yt-laissa asetettuja velvoitteita työvoimaa vähennettäessä, työnantaja voidaan tuomita hyvitysseuraamukseen, jonka enimmäismäärä voi olla tällä hetkellä jopa 35.590 euroa irtisanottua, osa-aikaistettua tai lomautettua työntekijää kohden.

Osaava asiantuntija auttaa hallitsemaan prosessiin liittyviä riskejä sekä varmistaa, että riskit tiedostetaan ja osataan ottaa suunnittelussa huomioon

2. Asiantuntija tuo lisää resursseja prosessin toteutukseen ja vapauttaa työnantajan aikaa

Yt-prosessi vaatii paljon työtä. Jo pelkästään yt-prosessin tekninen toteutus itsessään on työlästä ja aikaa vievää. Lisäksi työnantajan täytyy pystyä koko ajan viemään eteenpäin vuoropuhelua itse liiketoimintaa ja uutta organisaatiota koskevasta suunnitelmasta.

Tämän ohella yt-prosessiin liittyy ymmärrettävästi epävarmuutta, turhautumista, hämmennystä ja jopa pelkoa henkilöstön taholta, mikä tuo johtamiselle omanlaisia paineita ja haasteita. Kaikkinensa prosessi vaatii paljon koko organisaatiolta, minkä vuoksi se on syytä suunnitella huolellisesti ennen kuin prosessi aloitetaan. 

Yt-prosessien itsensä vaatimien dokumenttien ja vaatimusten ohella työnantajan tulee miettiä niin viestintä, aikataulut, etenemisjärjestys kuin roolitukset ja vastuutkin selkeiksi etukäteen. Ulkopuolinen asiantuntija tuo parhaimmillaan merkittävästi apuja yt-prosessin tekniseen toteutukseen, mikä puolestaan vapauttaa työnantajan resursseja itse sisällön työstämiseen ja hallittuun muutoksen johtamiseen.

3. Hyvin ja hallitusti toteutettu yt-prosessi tukee toimivan yhteistyön rakentamisessa

Johtamisen kypsyys ja luottamuksen taso mitataan usein nimenomaan vaikeissa tilanteissa. Yleisesti ottaen työelämässäkin arvostetaan sitä, että vaikeista asioista puhutaan suoraan ja ne viedään läpi vastuullisesti ja rehdisti. Työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa tämä vastuu jää ymmärrettävästi viime kädessä työnantajalle, vaikka toimivaan vuoropuheluun tarvitaan luonnollisesti aina vähintään kaksi osapuolta.

Hyvin ja hallitusti toteutettu yt-prosessi on omiaan rakentamaan luottamusta ja tukee toimivan yhteistyön rakentamisessa myös jatkoa ajatellen. Kun asioista keskustellaan avoimesti ja niitä mietitään yhdessä, tämä rakentaa onnistumisen eväitä myös tulevalle. Yt-prosessissa ulkopuolinen asiantuntija voi parhaimmillaan auttaa yt-menettelyn osapuolia hahmottamaan yt-prosessin reunaehdot ja vaatimukset siten, että osapuolet pääsevät keskittymään nimenomaan itse liiketoimintaan ja henkilöstöön. Tällöin vuoropuhelu on varmemmin itse sisällössä muodon sijasta, mikä edesauttaa sitä, että tulevaisuuden organisaation rakentaminen tapahtuu aidossa vuorovaikutuksessa ja luottamusta kasvattaen.

Toteuta yt-prosessi vastuullisesti oikein -webinaarin tallenne


Lue lisää uudelleensijoituksesta >
CASE: irtisanotuille työntekijöille tukea uravalmennuksesta >

Lisää luettavaa: