Neljä HR-trendiä kohti tehokkaampaa työelämää

Työelämän kiehtovassa maailmassa kohtaamme jatkuvasti muutoksen tuulia ja innovaatioiden virtaa. Henkilöstöjohtajana koen kaikkein mielenkiintoisimmaksi sen, kuinka voimme olla eturintamassa muovaamassa tulevaisuuden työelämää – luoden inhimillisiä, kestäviä ja menestyksekkäitä organisaatioita. Tässä blogissa tarkastelen omasta mielestäni neljää kuumaa HR-trendiä, jotka muovaavat työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa.

 

Työntekijäkokemuksen parantaminen ja työntekijän hyvinvointiin panostaminen

Useimmat organisaatiot ymmärtävät, että työntekijöiden sitouttaminen ja hyvinvointi ovat keskeisiä menestystekijöitä. Palkkaus, työskentely-ympäristö ja urakehitysmahdollisuudet muodostavat kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen, johon kannattaa panostaa. Työmaailmassa, jossa tehokkuuden tavoittelu ja teknologinen kehitys ovat jatkuvasti suuremmassa roolissa, inhimillisyydestä ja hyvinvoinnista tulee entistä tärkeämpi vastavoima. Parantamalla työntekijäkokemusta voidaan sekä vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta että houkutella parhaita osaajia. Kuuntele aktiivisesti työntekijöiden palautetta ja tarjoa heille mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. 

Pandemian jälkeisessä maailmassa henkilöstön hyvinvointi on entistä enemmän keskiössä. Organisaatiot tarjoavat resursseja ja tukiverkostoja työntekijöiden emotionaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi, sillä hyvinvoivat työntekijät ovat sitoutuneempia ja tuottavampia sekä johtavat pienempiin työnantajan kuluihin. Työntekijöiden hyvinvointia voi tukea mm. liikunnan ja palautumisen tukemisella sekä kattavilla työterveyspalveluilla, jotka mahdollistavat käynnit myös mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi työyhteisössä tapahtuvilla kohtaamisilla on merkittävä rooli hyvinvoinnissa ja työntekijäkokemuksessa – onko teillä suunnitelma, jolla riittävä määrä kohtaamisia varmistetaan työpäivien ja -viikkojen lomassa?

Tärkeää on myös avoin ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista tarpeitaan ja toiveitaan. Rakenna turvallinen ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat antaa palautetta ja kertoa myös huolistaan. Myös kiitoksille on hyvä antaa foorumi. Tämä edistää työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja luo positiivista ilmapiiriä. Meillä Eilakaislalla tähän tukena on kuukausittainen halipalaute, jonka avulla jokainen voi lähettää valitsemalleen kollegalle palautetta: kiitoksen hyvästä työkaveruudesta, kehun työpanoksesta tai vaikkapa positiivisesta vaikutuksesta työyhteisöön. 

Tekoäly ja automaatio arkeen

Tekoäly ja automaatio tarjoavat valtavia mahdollisuuksia HR-prosesseissa, kuten rekrytoinnissa ja koulutuksessa. Niiden avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja tarkkuutta sekä vapauttaa aikaa strategisempaan työhön. Kouluta henkilöstöä uusien teknologioiden käyttämiseen ja varmista niiden eettinen ja vastuullinen käyttö. Jakakaa, demotkaa ja ennen kaikkea kokeilkaa organisaatiossa aktiivisesti erilaisia käyttötapoja hyödyntää tekoälyä – tämä auttaa työkalujen jalkautumisessa oikeasti arkeen. Mekin Eilakaislalla olemme lähteneet rohkeasti pilotoimaan tekoälyä ja sitä, miten voimme hyödyntää ja tehostaa sillä työtämme eri rooleissa.

Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen ovat muutenkin enemmän kuin pelkkä trendi – ne ovat välttämättömyys organisaation menestykselle muuttuvassa ja kilpaillussa toimintaympäristössä. Perinteiset koulutusohjelmat ja kurssit saattavat olla riittämättömiä vastaamaan nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Sen sijaan, mikäli haluamme todella vauhdittaa organisaatioiden kasvua ja innovaatiota, meidän tulee harkita uudenlaisten oppimisen muotojen ja teknologioiden hyödyntämistä: tekoälyä, vertaisoppimista, mentorointiohjelmia ja pelillistettyjä oppimiskokemuksia. 

Kehittämällä vaihtoehtoisia lähestymistapoja koulutukseen voimme ehkä avata uusia polkuja osaamisen kasvulle ja luovuuden kukoistukselle organisaatioissa, jotka uskaltavat astua pois perinteisten koulutusmallien varjosta.

Joustavan työn ja muun elämän tasapaino

Pysyvä hybridityömalli on noussut keskiöön, kun organisaatiot pyrkivät tasapainottamaan etä- ja toimistotyön parhaat puolet. Tämä vaatii joustavuutta, selkeitä raameja ja kommunikaatiokäytäntöjä sekä teknologian tehokasta hyödyntämistä. Hybridityö tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden parempaan työn ja elämän tasapainoon. Tämä taas voi parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista. Samalla hybridityö varmistaa työyhteisölle todennetusti tärkeää aikaa yhdessä kasvokkain.

Työntekijöiden odotukset joustavista työajoista ja -paikoista kasvavat. Nykypäivän työntekijät arvostavat mahdollisuutta hallita paremmin työn ja henkilökohtaisen elämän välistä tasapainoa esimerkiksi rytmittämällä työskentelyä, perhevelvollisuuksia ja harrastuksia omiin tarpeisiinsa sopivilla tavoilla. Organisaatiot voivat vastata tähän tarpeeseen tarjoamalla joustavia työmahdollisuuksia, jotka parantavat työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä organisaation kilpailukykyä rekrytoinnissa. Me mahdollistamme tätä muun muassa Aikuisten liikuntatunnilla, jonka avulla työntekijämme voivat viikoittain lisätä liikkumisen määrää.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys HR:ssä

Kestävä kehitys on tullut osaksi HR-strategiaa. Vastuullisuus ja kestävyys ovat tärkeitä niin organisaation maineen kannalta kuin myös työntekijöiden sitouttamisen näkökulmasta. DEIB:n osa-alueet eli monimuotoisuus (diversity), oikeudenmukaisuus (equity), osallisuus (inclusion) ja kuuluminen (belonging) eivät ole vain eettinen velvollisuus, vaan myös kilpailukykyisen liiketoiminnan välttämättömyys. Tästä on myös tutkittuja todisteita, ja muun muassa McKinseyn vuoden 2020 tutkimuksen mukaan laajan diversiteetin omaavat yritykset ovat 36 % todennäköisemmin tuottavampia kuin kilpailijansa. 

Organisaatiot luovat aktiivisesti avoimempia ja tasa-arvoisempia työympäristöjä, jotka kannustavat erilaisia taustoja ja näkemyksiä. Tämä työ vaatii niin henkilöstön ymmärrystä ja tietoisuutta kuin monimuotoisuutta tukevia käytänteitä. HR:n rooli tässä työssä on kiistattoman tärkeä.

Kun organisaatiot integroivat vastuullisuuden osaksi rekrytointia, koulutusta ja työympäristön suunnittelua, kannattaa miettiä muun muassa seuraavia kysymyksiä:
  • Miten vastuullisuus huomioidaan rekrytointiprosesseissa?
  • Kuinka mahdollisiin syrjintätilanteisiin puututaan?
  • Saako henkilökunta koulutusta vastuullisuusteemoista?
  • Tukevatko työkäytännön matkustuksen vähentämistä?
  • Pyritäänkö työskentelyprosesseissa vähentämään kaikenlaista hukkaa niin materiaalien, ohjelmistojen ja muun energiankulutuksen aiheuttaman turhan hiilijalanjäljen näkökulmista?

Kehitä siis käytäntöjä, jotka tukevat ympäristöystävällisyyttä, sosiaalista vastuuta ja eettisiä toimintatapoja. Me Eilakaislalla autamme asiakkaitamme mielellämme näissä teemoissa. Vastuullisuus on meille tärkeää, teemme töitä vastuullisen rekrytoinnin puolesta ja koulutamme henkilöstöämme aiheeseen liittyen. Voisimmeko auttaa myös teitä?Nämä neljä HR-trendiä edustavat vain jäävuoren huippua siihen, miten HR-ammattilaiset voivat vastata nykypäivän työelämän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. On tärkeää pysyä ajan tasalla näiden trendien kehityksestä ja reagoida niihin proaktiivisesti, jotta organisaatio voi menestyä ja säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Lisää luettavaa: