Rekrytointiprojekti ja hyvän yhteistyön kulmakivet

Rekrytointi | Anu Grekula |

Kun rekrytoinnissa päätetään käyttää apuna talon ulkopuolista rekrytoinnin ammattilaista, on sujuva yhteistyö konsultin ja rekrytoivan esimiehen sekä muiden päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden välillä erityisen tärkeässä roolissa. Mitkä asiat luovat hyvän pohjan yhteistyön sujumiselle? Tässä blogitekstissä tarkastelen muutamia näkökulmia, kuinka yhteinen rekrytointiprojekti saadaan onnistumaan mahdollisimman hyvin.

Yhtenäinen näkemys siitä, mitä lähdetään etsimään

Yrityksen sisällä, ja erityisesti kaikilla rekrytointiprosessiin osallistuvilla, tulisi olla yhtenäinen näkemys rekrytoinnin tarpeesta, tavoitteesta ja toimenkuvan määrittelystä sekä kokonaiskäsitys organisaation tai tiimin kokoonpanosta. Eli millaista henkilöä lähdetään tehtävään etsimään ja mitkä ovat ne tärkeimmät kriteerit, jotka hakijoille asetetaan. Tämän lisäksi olisi hyvä katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, sillä vain harvoin tavoitteena on suoraan korvata aiempi työntekijä mahdollisimman samankaltaisella uudella henkilöllä. Viimeistään tässä vaiheessa voi toimenkuvaa päivittää yrityksen strategian mukaiseksi ja paremmin tavoitteita vastaavaksi.

Väljyyttä työnkuvaan

Vaikka toimenkuva tulee määritellä selkeästi, kannattaa työnkuvan räätälöinnille jättää mahdollisuuksien mukaan tilaa. Työnkuva päivittyy usein jo siitä, että tiimin sisältä löytyy jäseniä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan uusia tehtäviä. Myös avointa paikkaa hakevilta työnhakijoilta saattaa löytyä yllättävääkin osaamista, jolloin työnkuvaa kannattaa räätälöidä hakijoiden osaamisen ja toiveiden mukaisesti. Kun kaikkien vahvuudet ja toiveet huomioidaan, on sillä suora yhteys työntekijöiden motivaatioon, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.

Potentiaalin huomioiminen

Mielestäni hakijoiden potentiaali saa rekrytointipäätöksissä toisinaan liian pienen painoarvon. Usein hakijoilta odotetaan löytyvän valmiiksi kaikki tehtävässä vaadittu osaaminen. Kannustan kuitenkin miettimään, mitä hyvällä perehdytyksellä voidaan saada aikaan. Rekrytoinnin alkuvaiheessa, kriteereitä määriteltäessä, olisi hyvä kyetä näkemään ”perehdytyksen ohi”. Perehdytysohjelman aikana valitun henkilön kanssa käydään läpi toimintatavat, käytänteet ja hän myös tutustuu tarkemmin toimialaan.  Mikäli henkilöllä on relevanttia kokemusta toiselta toimialalta, kannattaa rohkeasti haastaa sekä itsensä että organisaatio huomioimaan myös nämä hakijat, jotka parhaimmillaan voivat tuoda uudenlaista näkemystä ja laaja-alaista osaamista yritykseen.

Avoimuus ja läpinäkyvyys tärkeää

Konsultti toimii tärkeässä roolissa työtehtävän markkinoimisessa ja myymisessä työnhakijoille, joten tiivis ja avoimen rehellinen yhteistyö konsultin kanssa edesauttaa rekrytointiprojektin onnistumista. Silloin konsultti osaa kertoa mahdollisimman realistisesti ja yksityiskohtaisesti yrityksen työilmapiiristä, johtamiskulttuurista ja muista olennaisista seikoista työpaikasta kiinnostuneille hakijoille. Työyhteisön merkitys on suuri ja usein kahvipöytäkeskustelut ja esimerkit huumorista voivat olla ratkaisevassa roolissa siinä, kiinnostuuko henkilö työpaikasta ja lähettääkö hän hakemusta.

Sitoutuminen rekrytointiprosessiin

Prosessi on parhaimmillaan muutamia viikkoja kestävä tiivis yhteistyöprojekti konsultin ja toimeksiantajan välillä. Tiedonjako ja kommunikointi puolin ja toisin projektin kuluessa on tärkeää. Olennaista on myös rekrytointiin osallistuvien henkilöiden hyvä tavoitettavuus projektin aikana, jotta konsultti voi tarpeen vaatiessa antaa vastauksia hakijoilta tulleisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Rekrytointiprojektia sujuvoittaa rekrytoivan esimiehen tavoitettavuus, haastatteluista sopiminen etukäteen ja niiden kalenterointi sekä päätösten teko ajallaan. Hyvistä hakijoista käydään kovaa kilpailua lähes kaikilla toimialoilla ja päätöksenteon venyessä voivat hakijat usein ehtiä etenemään toisissa rekrytointiprosesseissa.

Näistä elementeistä on mielestäni hyvän yhteistyön kulmakivet rekrytointiprojektissa tehty. Ja jotta rekrytointiprosessi tulee hoidettua kaikkien osapuolien mielestä mallikkaasti - ja prosessissa päästään sinne maaliin asti - kannattaa jokainen kohdista pitää kirkkaana mielessä. 

 

Kuinka vastaat nykypäivän  rekrytointihaasteisiin, tavoitat  parhaat osaajat ja varmistat  positiivisen työnantajamielikuvan? Lataa maksuton opas!

Lisää luettavaa: